26.1.2018

Visuaalinen DuPont -analyysi sijoittajan työkaluna


DuPont -malli on joustava työkalu, jonka avulla on helppo hahmottaa erilaisten yhtiöiden rakennetta ja tuloksen muodostumista. Sen avulla saa kokonaiskuvan yhtiön kannalta olennaisista tunnusluvuista ja niiden suhteista, ja siten myös pintapuolisen kilpailija-analyysin tekeminen on helppoa. Tässä kirjoituksessa esitetyssä mallissa on sovellettu Ahon ja Rantasen (1994) kehittämää sekä Old School Value -sivuston mallia. Tätä kirjoitusta varten laaditun mallin sisältävä dynaaminen Excel-pohja on saatavissa tästä.

Korkea oman pääoman tuotto ei automaattisesti tarkoita yhtiön olevan loistavassa kunnossa oleva laatuyhtiö, vaan se voi johtua monesta eri tekijästä. Esimerkiksi positiivisen oman pääoman tuoton kaksinkertaistamiseen vaaditaan periaatteessa vain velan määrän kaksinkertaistaminen taseessa (jos korkokuluja ei oteta huomioon). Oriolan oman pääoman tuotto on esimerkiksi yli kaksikymmentä prosenttia, vaikka sen kokonaispääoman tuotto onkin alle seitsemän prosenttia, ja ero selittyy korkealla velkaantuneisuudella.

Tarkastellaan aluksi helpointa, vain neljästä perustunnusluvusta koostuvaa DuPont -mallia vertaamalla kolmen eri Helsingin pörssin vähittäiskauppasektorilla toimivan yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksien lukuja:Tässä tapauksessa oman pääoman tuotto (ROE) saadaan laskettua jakamalla kokonaispääoman tuotto (ROA) omavaraisuusasteella. Kokonaispääoman tuotto puolestaan saadaan kertomalla pääoman kiertonopeus nettotulosprosentilla. P/E-luvun saisi puolestaan laskettua jakamalla P/B-luvun oman pääoman tuotolla. 

Stockmannin tulos on negatiivinen, joten myös nettotulosprosentti ja kokonaispääoman sekä oman pääoman tuotot ovat negatiivisia. Lisäksi sen pääoma kiertää hitaasti, mutta omavaraisuusaste on sentään muita korkeampi. Verkkokauppa.com:in pääoman kiertonopeus on korkea, minkä voisi ajatella johtuvan verkossa tapahtuvan myynnin kautta. Verkkokaupan nettotulosprosentti on Tokmannia matalampi, mutta nopeamman pääoman kierron ansiosta oman pääoman tuotto on Tokmannia korkeampi.

Analyysin haittapuolena tiettyjä lukuja saatetaan joutua laskemaan hieman karkeammin, jotta niistä saataisiin helposti laskettua toisia tunnuslukuja. Esimerkiksi pääomien tuotot on laskettu tilikauden lopun luvuista tilikauden keskiarvon sijaan, ja omavaraisuusasteessa ei ole otettu huomioon annettuja ennakoita. Lisäksi kokonaispääoman tuotossa on otettu huomioon vain sijoittajalle kuuluva tuotto, vaikka siihen normaalisti sisällytetään myös velkojille kuuluvat korkotulot ja valtiolle kuuluvat verotulot. Malli on kuitenkin mielestäni riittävä tällaisenaan useimpien piensijoittajien käyttöön, sillä pelkillä tunnusluvuilla ei muutenkaan voida yksittäisten yrityksen kohdalla päätyä kovinkaan monimutkaisiin päätelmiin.

Tarkastellaan seuraavaksi pääoman kiertonopeuden, nettotulosprosentin sekä omavaraisuusasteen muodostumista:


Kuvan laatu paranee klikkaamalla kuvaa tai suurentamalla sivua (ctrl ja +). Esitetyt summat ovat miljoonia euroja, mutta tunnusluvut on laskettu tarkemmilla luvuilla. Pääoman kiertonopeus lasketaan jakamalla liikevaihto taseen loppusummalla, nettotulosprosentti lasketaan jakamalla nettotulos liikevaihdolla ja omavaraisuusaste lasketaan jakamalla oma pääoma taseen loppusummalla. Supistamalla pois taseen loppusumman ja liikevaihdon saadaan kaavaksi nettotulos jaettuna omalla pääomalla, joka on sama kuin oman pääoman tuotto. Tämä kuvastaa juuri sitä, että ylemmät erät koostuvat aina alemmista eristä. Harmaalla taustalla olevien lukujen absoluuttisista tasoista ei kuitenkaan voida oikein sanoa mitään suhteuttamatta niitä muihin eriin. Ne voidaan kuitenkin jakaa edelleen, jolloin yhtiöiden rakenteita voidaan tarkastella entistä lähemmin:Nettotuloksen laskemisessa on käytetty välieränä myyntikatetta, joka on melko harvinainen erä tuloslaskelmissa muualla kuin vähittäiskaupan alalla. Se on tuloslaskelmassa lähes ylimpänä, ja siksi vaikeasti manipuloitavissa. Mallissa voi käyttää sen sijaan esimerkiksi käyttökatetta asettamalla muiden kulujen tilalle korot, verot, poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Taseen molemmat puolet on avattu, ja varat -puoli on esitetty vanhan tuloslaskelmakaavan mukaisesti käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuutena.

Verkkokauppa.com:in rakenne erottuu selvästi joukosta. Käyttöomaisuus on leasattua, mikä pitää taseen pienenä. Myöskään pitkäaikaista vierasta pääomaa ei käytännössä ole, ja lähemmässä tarkastelussa lyhytaikainenkin koostuu lähinnä ostoveloista ja siirtoveloista. Kulurakenteen voisi olettaa poikkeavan kilpailijoista juuri verkossa tapahtuvan myynnin suuresta roolista johtuen, mutta Verkkokauppa pitää kuitenkin salassa myyntinsä jakauman kivijalka- ja verkkokaupan välillä.

Stockmannin premium -hinnoittelu näkyy korkeassa myyntikatteessa, mutta se ei valitettavasti riitä tuomaan tulosta positiiviseksi muista kuluista johtuen. Myös Stockmannin tase on poikkeava, sillä se esimerkiksi omistaa kiinteistöjä, jotka varaston puutteesta johtuen laskevat vaihto-omaisuuden eli varaston suhteellista osuutta taseesta. Myös rahoitusomaisuus on huomattavan matalalla, mikä saattaa viestiä liiketoimintaan liittyvistä ongelmista. Taseen lähemmällä tarkastelulla selviäisi myös se, että jopa kolmasosa taseesta koostuu käyttöomaisuuteen kuuluvasta liikearvosta. Tämä hankaloittaa P/B-luvun tulkintaa, ja sen sijaan olisikin hyvä harkita P/TBV-luvun käyttöä sen sijaan.

Myös Tokmannin taseesta noin neljäsosa on liikearvoa, mutta yhtiö näyttää paljon terveemmältä. Velkaantuminen voi olla korkeampaa, sillä toiminta on vakaampaa kuin Verkkokaupalla ja kannattavaa toisin kuin Stockmannilla.

Edellä esitetyn poikkileikkauksen sijaan voimme tarkastella esimerkiksi Tokmannin kehitystä ajassa. Kaikista parasta olisi tarkastella lukuja vähintään yhden suhdannekierron ylitse, mutta tarkastellaan tällä kertaa vain neljää vuotta kerrallaan:


Nyt näemme taseen ja tuloslaskelman erien sekä niistä laskettujen tunnuslukujen muutokset ajassa. Taseen vasemman puolen erät ovat kaikki kasvaneet, mutta harmaalla esitetty suhteellinen prosenttiosuus taseesta on pysynyt kohtalaisen vakaana. Myyntikate ja liikevaihto ovat kasvaneet tasaisesti. Taseen oikealla puolella nähdään pitkäaikaisen vieraan pääoman hidas korvaaminen omalla pääomalla, johtuen voitollisesta toiminnasta, sillä kertyneet voittovarathan nostattavat omaa pääomaa ellei niitä jaeta kokonaan ulos osinkoina. Liikevaihto on kasvanut tasetta nopeammin, mikä tarkoittaa nopeutunutta pääoman kiertoa. Tilinpäätöksen lukemisella selviää kuitenkin, että liikevaihdon kasvu on vaarassa, sillä myymälöiden määrä alkaa lähestyä maksimia.

Myyntikatteen keskeinen merkitys tuloksen muodostumisen ja siten myös oman pääoman tuoton kannalta nähdään tästä mallista. Mikäli myyntikate olisi samalla tasolla kuin vuonna 2013, olisi myös nettotulos samalla tasolla, ja oman pääoman tuotto olisi alle 11 prosenttia. Toisaalta emme voi tietää, että kasvattaisiko tuotteiden hintojen ja siten myyntikatteen laskeminen myyntiä ja sitä kautta liikevaihtoa.

Yksi olennaisista osista yritysanalyysiä on miettiä yrityksen tulevaisuutta. Verkkokauppa.com:ille kasvu on olennaisessa osassa, Stockmannille tärkein tekijä tällä hetkellä on kannattavuuden kääntäminen, ja Tokmanni puolestaan osoittaa kasvumahdollisuuksien puutteiden merkkejä. DuPont -analyysi on tähän hyvä lähtökohta, sillä tulevaisuus on kuitenkin riippuvaista menneisyydestä. Sen avulla voi ilmetä yhtiön kannalta keskisiä kysymyksiä, kuten onko esimerkiksi yhtiö menossa oikeaan suuntaan tuloksen ja taseen kannalta, miten sen taseen rakenne vaikuttaa tulokseen, ja onko toimintaa pystytty tehostamaan? Myös skenaarioanalyysi käy kätevästi alussa linkatulla Excel-pohjalla.

Palkit kuvaavat lukujen järjestystä suuruuden sijaan vertailun helpottamiseksi.

Verkkokauppa on listattu First North -pörssiin päälistan sijaan, mistä johtuen on voitu laatia suomalaisten tilinpäätösstandardien mukainen tilinpäätös IFRS:n noudattamisen sijaan. Tämä tuskin kuitenkaan vaikuttaa pintapuoliseen tulkintaan.

Tokmanni on ennen listautumistaan käyttänyt osakaslainaa oman pääoman korvikkeena, joka on tässä tapauksessa oikaistukin oman pääoman eräksi. Myös muita oikaisuja on tehty.


21.1.2018

Verotehokkaat rahastot ja riskin lisääminen passiivisen kuukausisäästäjän apuna


Käsittelen tässä kirjoituksessa passiivisen pitkäaikaissijoittajan keinoja parantaa tuotto-odotustaan. Sijoitushorisontin ollessa pitkä, muodostuu pienikin ero vuosituotossa huomattavan suuruiseksi korkoa korolle -ilmiön ansiosta. Lisäksi sijoitusaiheiset kirjoitukset käsittelevät usein USA:n markkinoita, jolloin ne eivät kerro miten juuri suomalainen sijoittaja saa maksimaalisen hyödyn sijoituksistaan. Tämän artikkelin lukuaika on noin 10 minuuttia, ja voit myös siirtyä lukemaan suoraan riskin lisäyksestä artikkelin puoleenväliin tästä.

Esimerkiksi useissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, on mahdollista sijoittaa erittäin verotehokkaisiin ETF- tai normaaleihin rahastoihin. Niiden ei välttämättä tarvitse maksaa veroja saamistaan osingoista, vaan ainoa vero aiheutuu sijoittajan myydessä osuutensa. Näistä kaikkein tehokkaimpia ovat Irlantiin tai Luxemburgiin rekisteröidyt, eurooppalaisiin maihin sijoittavat rahastot ja ETF:f. Listautumismaa voi poiketa rekisteröitymismaasta, minkä tunnistaa esimerkiksi Morningstarissa IE- tai LU- alkuisesta ISIN-koodista. Demonstroidaan osinkojen ulosmaksamisesta aiheutuvaa tuottoeroa USA:n osakemarkkinoiden (S&P 500) historiallisilla tuotoilla vuodesta 1871 lähtien (data):

Graafi on interaktiivinen

 S&P 500:n tuotot vuositasolla vuodesta 1871

Katsoessamme käyrien alkupäätä huomaamme, että jo viidessätoista vuodessa veroton rahasto olisi tuottanut puolet enemmän kuin osingoistaan verot maksava. Koko datan käsittelevässä ajassa ero olisi ollut jo viisinkertainen. Aineiston loppupää ei ole täysin vertailukelpoinen Euroopan markkinoihin, sillä yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat jakaneet voittovarojaan ostamalla ja mitätöimällä omia osakkeitaan huomattavasti useammin sen laillistuttua vuonna 1982. Suomessa tällainen menettely on peiteltyä osingonjakoa ja lasketaan siten veronkierroksi (lähde). Reaalinen tuotto kuvaa sijoitusten todellista ostovoimaa tulevaisuudessa, eli ottaa huomioon myös inflaation vaikutuksen, kokonaistuotto sisältää osingot ja veronjälkeisellä tuotolla viitataan osinkoveroon.

Konkretisoidaan tilannetta vielä suomalaisen sijoittajan kannalta. Voimme verrata esimerkiksi sijoittamista verotehokkaaseen ja kuluttomaan Suomen Superrahastoon tai suoraan 25 vaihdetuimpaan Helsingin pörssin osakkeeseen (yksinkertaistaen niin, ettei myynnistä mene kuluja tai veroja). Superrahaston nimellistuottoa vastaa kokonaistuoton musta käyrä, kun taas suoraan osakkeisiin sijoittamista vastaa harmaa käyrä osinkoverotuksesta johtuen. Osinkoverovelvolliset ovat siten erittäin epäedullisessa asemassa verrattuna esimerkiksi osinkoa jakamattomiin rahastoihin. Myös reaalituottoja voi verrata sinistä ja vihreää viivaa vertaamalla.

Merkittävimpänä syynä suorille osakesijoituksille on mahdollisuus ylituottoon. Jääkin sijoittajan pohdittavaksi, että tuoko mahdollinen ylituotto riittävästi hyötyä, jotta sitä kannattaisi tavoitella. Matemaattisesti ajatellen kaikki sijoittajat eivät voi saavuttaa ylituottoa, ja lukuisten tutkimusten mukaan (mm. Dalbar) keskimääräisen sijoittajan tuotot ovat huomattavasti alhaisemmat kuin indeksin. Tämä saattaa vaikuttaa siltä että lähtökohtaisesti puoltaisin rahastosijoittamista, mutta todettakoon, että hyödyntäisin myös itse suoria osakesijoituksia, mikäli verotuskohtelu olisi samanlainen kuin rahastoissa.

Historiassa ei ollut tietenkään verotehokkaita rahastoja, ja niitä on edelleenkin lähinnä Euroopassa. Voimme kuitenkin tulevaisuutta ajatellen laskea, kuinka paljon ylituottoa tulisi vähintään saada, jotta kannattaisi sijoittaa verotehokkaiden rahastojen sijaan suoraan osakkeisiin nykyisellä verotuksella. Lasketaan geometriset keskiarvot eri tuotoille:

 Tuottojen geometriset keskiarvot
8,7% Kokonaistuotto
7.6% Veronjälkeinen kokonaistuotto
6.6% Reaalinen kokonaistuotto
5.5% Veronjälkeinen reaalinen kokonaistuotto
4,3% Nimellistuotto

Osakkeiden reaaliset kokonaistuotot ovat olleet 6,6 prosenttia Yhdysvalloissa vuodesta 1871 lähtien. Samaan tulokseen on päätynyt myös Jeremy Siegel kirjassaan "Stocks for the Long Run". Laskemalla joko 8,7%-7,6% tai 6,6%-5,5% saadaan verotehokkaan sijoittajan eduksi 1,1 prosenttiyksikköä vuositasolla. Keskimääräisellä verotehokkaalla sijoittajalla on siis historiallisen datan perusteella vajaan neljänkymmenen vuoden päästä puolet enemmän pääomaa kuin vastaavalla verotehottomalla sijoittajalla, ja vajaan seitsemänkymmenen vuoden päästä jopa kaksinkertainen määrä pääomaa. Rahastojen kulut vaikuttavat kuitenkin tähän etuun negatiivisesti, ja esimerkiksi kaupankäyntikulut ja spreadi, eli osto- ja myyntikurssin välinen erotus, tulee myös rahaston hallinnointipalkkion päälle. Rahaston osakkeiden lainauksesta shorttaajille tulee kuitenkin tuloa rahastoon sijoittajalle, joten etu on rahastosijoittajalla niin kauan kuin kulujen ja tämän tulon erotus pysyy alle 1,1 prosentissa. Indeksirahastojen kulut ovat nykyään niin pieniä, että kyseinen etu on helppo saada yli prosenttiin. Morningstaring työkalulla on helppo etsiä matalakuluisia ETF-rahastoja valitsemalla markkinaksi XETRA (Saksan pörssi) ja lajittelemalla kulujen mukaan klikkaamalla kohtaa "Juoksevat kulut".

Tarkastellaan seuraavaksi riskin lisäystä. Jos sijoitushorisontti on pitkä, on luontevaa ottaa enemmän riskiä esimerkiksi omistamalla enemmän osakesijoituksia kuin korkosijoituksia. Sama pätee myös osakesijoitusten sisällä, eli korkeampaa riskiä voi hakea esimerkiksi sijoittamalla kehittyville markkinoille tai pienempiin yhtiöihin. Riskillisten sijoitusten tulisi teoriassa johtaa korkeampiin tuottoihin, mutta passiivisella pitkäaikaissijoittajalla on myös toinen etu: sijoittaessa säännöllisesti korkeampi volatiliteetti eli keskihajonta tai heilunta johtaa keskimäärin korkeampiin tuottoihin. On hyvä ottaa huomioon, että vaikka volatiliteettia käytetäänkin riskin mittarina, se ei kuitenkaan ole täysin sama asia kuin riski. Maksimaalista riskiä tavoitellessa ei ole kannattavaa sijoittaa kaikista volatiileimpiin osakkeisiin tai rahastoihin.

Alla olevat histogrammit havainnollistavat kyseistä ilmiötä. Ylempää kuviota varten on ajettu sata Monte Carlo -simulaatiota 20 prosentin volatiliteetilla ja 8,7 prosentin geometrisellä vuosituotolla. Alemmassa kuviossa on samanlainen simulaatio, mutta 30 prosentin volatiliteetilla. Molemmissa tapauksissa on sijoitettu sata euroa kuukausittain kymmenen vuoden ajan.

 Kymmenen vuoden loppupääomien jakaumat ja keskiarvot eri volatiliteeteilla

Vaikka vuosituotto onkin molemmissa sama, eroaa rahallinen tuotto volatiliteetista johtuen, sillä sijoittaessa joka kuukausi sama summa saadaan pörssiromahduksessa ostettua kappalemääräisesti enemmän, kun taas kurssien noustua saadaan ostettua kappalemääräisesti vähemmän. Tästä strategiasta käytetään myös nimeä dollar cost averaging, jota vastaa suomenkielinen termi passiivinen kuukausisäästäminen. Tumma pystypalkki kuvaa simulaatioiden keskimääräistä tuottoa, joka on 20 prosentin volatiliteetilla 19 020 euroa ja 30 prosentin volatiliteetilla 20 466 euroa. Ero on siis 1 446 euroa tai 7,6 prosenttia korkeamman volatiliteetin hyväksi, ja pidemmällä aikavälillä ero kasvaisi entisestään. Jakauman hajonta on kuitenkin luonnollisesti suurempi, mutta sen huomioon ottava geometrinen tuotto on kaikista havainnoista laskettuna myös huomattavasti suurempi korkeamman volatiliteetin tapauksessa. Lisäksi jakauma on vinompi oikealle (skewness 0,95 vs 0,24), eli huomattavasti suuremmat arvot ovat yleisempiä kuin matalan volatiliteetin sijoituksessa.

On myös huomattava, että kertasumman sijoittaminen on kuitenkin 78 prosenttia ajasta kannattavampaa kuin sijoituksen tekeminen useassa erässä. Yllä olevat esimerkit pätevät siis lähinnä niille, ketkä sijoittavat esimerkiksi osan palkastaan kuukausittain. Esimerkiksi lottovoitto tai perintö kannattaisi datan perusteella sijoittaa kerralla. Alla olevassa graafissa on esitetty punaisella värillä ajat, jolloin dollar cost averaging on ollut kannattavampaa seuraavan muutaman vuoden aikana kuin kertasijoituksen tekeminen:

Graafi on interaktiivinen
 Kuukaudet, jolloin kuukausisäästämisen tuotto on korkeampaa kuin kertasumman sijoittaminen

Otollisin aika kuukausisijoittaa kertasijoituksen sijaan on tietenkin ennen pörssiromahdusta, mikä näkyy selvästi edellisestä kuviosta. Vaikka romahduksia onkin mahdotonta ennustaa tarkalleen, voitaisiinko kuitenkin määrittää tietty arvostustaso, jolloin kuukausisäästäminen on kannattavampaa kertasijoittamisen sijaan? Alla on esitetty logistiset regressiot käyttäen logit-mallia ennustamaan 10 ja 20 prosentin laskua seuraavalle vuodelle. Viiva kuvaa romahduksen todennäköisyyttä kullakin CAPEn eli 10 vuoden P/E-luvn tasoilla USAn markkinoilla vuosina 1881-2005:

10 ja 20 prosentin laskun todennäköisyys eri arvostustasoilla seuraavan vuoden aikana

Kuvat suurenevat klikkaamalla, ja niitä on kätevä verrata painamalla nuolinäppäimiä oikealle ja vasemmalle. Odds ratio kertoo kertoimen, kuinka paljon romahduksen todennäköisyys nousee, kun CAPE nousee yhdellä. Niiden perusteella myös romahduksen koko kasvavaa CAPEn noustessa, mikä on täysin odotettavaa. Odds ratiosta on myös laskettu sulkuihin 95 prosentin luottamusväli.

"Romahduksia" -kohdan arvo viittaa siihen, että kuinka usein markkinat ovat romahtaneet vuoden sisällä kunkin havainnon jälkeen. Havainnoista eli kunkin kuukauden jälkeisestä 12 kuukauden ajanjaksosta kolmasosa on pitänyt sisällään vähintään 10 prosentin romahduksen, ja keskimäärin joka kymmenes yli 20 prosentin romahduksen. Tämän hetken arvostustasoilla (CAPE 33.9) vähintään kymmenen prosentin romahduksen todennäköisyys seuraavan vuoden aikana on noin 40 prosenttia, ja yli kahdenkymmenen prosentin romahduksen todennäköisyys on noin 20 prosenttia. Kymmenen prosentin romahduksen todennäköisyys on siten kolmanneksen normaalia suurempi, ja kahdenkymmenen prosentin romahduksen todennäköisyys noin kaksinkertainen.

Nämä regressiot kertovat sen, että on hieman riskisempää tehdä kertasijoitus arvostustasojen ollessa korkealla. Romahduksen mahdollisuus ei silti tällä hetkellä vaikuttaisi riittävän suurelta kuukausisäästämisen suosimiseen kertasijoittamisen sijaan, sillä arvostustasot eivät ennusta romahduksen todennäköisyyttä riittävän korkeaksi. On huomioitava myös, että mikäli esimerkiksi perinnön kokonaan sijoittamista viivyttäisi kuukausisäästämällä, hukkaisi viivyttelyn ajalta kertyvän potentiaalisen tuoton jos romahdusta ei tulisikaan. Tuoton menetys kasvaa helposti huomattavan kokoiseksi, sillä sijoituspääoma kasvaa eksponentiaalisesti eli korkoa korolle.

Logistisessa regressiossa käytetyssä datassa ei ole mukana osinkoja eikä inflaatiota, sillä niitä ei tyypillisesti oteta huomioon romahduksen suuruutta laskiessa.

USA:an sijoittava rahasto joutuu maksamaan saamistaan osingoistaan verot, joten alussa esitetyn ensimmäisen graafin esimerkki ei päde USA:n markkinoille. USA:sta löytyy kuitenkin pitkä tuottohistoria, jonka vuoksi kyseistä dataa on käytetty.


21.9.2017

Kontraajan unelma-ETF:t 2017


Listasin vuosi sitten ETF:iä, joiden tuotot olivat olleet pakkasen puolella useita vuosia peräkkäin. Tämän vuoden listalta on vaikea tunnistaa mitään selvästi hyljeksittyjä kohteita, kun taas viime vuonna sellaisia olivat esimerkiksi Kreikka, Nigeria, öljy, uraani sekä Euroopan finanssisektori. Tänä vuonna listalla on vain yksi ETF, kun viime vuonna niitä oli jopa 19 kappaletta. Olen merkinnyt erikseen ETN-tuotteet sekä rahastot jotka sisältävät pääosin futuureita. Tarkastelusta on jätetty pois hedgerahastot ja vivutetut sekä shorttaavat tuotteet.

Tikkeri Vuosia -% Kuvaus
WEAT 6 -71 Vehnä (Fut)
CORN 5 -60 Maissi (Fut)
GRU 5 -52 Vilja (ETN)
JJG 5 -52 Vilja (ETN)
MLPO 4 -48 MLP (ETN)
DBA 3 -25 Maanviljely (Fut)
CAFE 3 -42 Kahvi (ETN)
JO 3 -45 Kahvi (ETN)
PMR 3 -15 Vähittäiskauppa
USAG 3 -25 Maanviljely (Fut)
Tarkastellaan myös, miten viime vuoden lista on pärjännyt. Taulukkoa voi lajitella klikkaamalla otsikoita. Esimerkiksi klikkaamalla ensin vuoden tuottoa (1v%) pari kertaa ja sitten tuotteen tyyppiä (Tyyppi) saadaan lajiteltua tuotot erikseen ETF:ille, ETN:ille sekä futuureja sisältäville ETF:ille.

Tikkeri Vuosia -% Kuvaus Tyyppi 1v%
URA 6 -88 Uraani ETF 8
WEAT 5 -68 Vehnä FUT -8
WEET 4 -36 Vehnä ETN -4
SOIL 4 -34 Lannoite ETF 16
HEVY 4 -36 Teollisuusmetallit ETN 7
EMLB 4 -41 Kehittyvät markkinat ETN 57
CORN 4 -58 Maissi FUT -6
UMX 4 -55 Mexico ETF 27
RJA 4 -32 Maanviljely FUT -2
JJG 4 -47 Vilja ETN -7
EWW 4 -27 Mexico ETF 16
QCLN 3 -13 Vihreä energia ETF 27
GREK 3 -67 Kreikka ETF 35
FIEU 3 -27 Finanssi/Eurooppa ETN 40
FEEU 3 -27 Eurooppa ETN 44
EUFN 3 -25 Finanssi/Eurooppa ETF 34
CARZ 3 -12 Autonvalmistajat ETF 19
ADRU 3 -12 Eurooppa ETF 14
TAN 3 -40 Aurinkoenergia ETF 10
SEA 3 -36 Laivakuljetus ETF 2
PXJ 3 -54 Öljy & kaasu ETF 19
PBW 3 -36 Vihreä energia ETF 20
OLO 3 -67 Öljy ETN -2
OIL 3 -75 Öljy ETN -10
NGE 3 -68 Nigeria ETF 8
KWT 3 -43 Aurinkoenergia ETF 12
GXF 3 -9 Pohjoismaat ETF 16
FEU 3 -13 Eurooppa ETF 16
EWP 3 -23 Espanja ETF 26
FEZ 3 -15 Eurooppa ETF 25
Vaikka osa vuoden tuotoista näyttääkin suurilta, on tuottojen keskiarvo kuitenkin vain noin 14 prosenttia, mikä vastaa esimerkiksi MSCI Worldin tuottoa samalta ajanjaksolta. Pelkkien ETF:ien tuotto oli 18 prosenttia.